haber oku
Muhammed Uzunay Ankara Polatlı Grafik Tasarım - Armut.com

Yüksek Lisans Yapanlar İçin Akademik Kitaplar ve Yayınlar PDF 2016

admin ~ 26 Kasım 2016 ~ EKİTAP, TOPLU PAYLAŞIMLAR ~ 4326 Kez Görüntülendi.

yukseklisanspdfarsivi

 

Fahrettin KIRZIOĞLU, “Osmanlılar’ın Kafkas Elleri’ni Fethi,http://www.mediafire.com/download/rcf1v7x8mfagi2u/Fahrettin+K%C4%B1rz%C4%B1o%C4%9Flu+-+Osmanl%C4%B1lar%27%C4%B1n+Kafkas+Elleri%27ni+Fethi+%281451-1590%29+%28OCR%29.pdf

Fahrettin KIRZIOĞLU, “Dede-Korkut Oğuznâmeleri Işığında; Karapapaklar,”http://www.mediafire.com/download/1aw0k6kjs4tiv5p/Fahrettin+K%C4%B1rz%C4%B1o%C4%9Flu+-+Dede+Korkut+O%C4%9Fuznameleri+l%C5%9F%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda+Karapapaklar+%28OCR%29.pdf

Fahrettin KIRZIOĞLU, “Yukarı-Kür ve Çoruk Boylarında Kıpçaklar ,”https://issuu.com/lalemis/docs/k__p__aklar_prof_dr_f_k__rz__o__lu

Fahrettin KIRZIOĞLU, “Kars İli ve Çevresinde Ermeni Mezalimi: 1918-1920,”http://www.ebooks.az/book_QRc5Xv28.html

Mecit DOĞRU, “Yukarı Kür Boylarının Yeradları Üzerinde Bir Araştırma,”http://turuz.com/book/title/Yukar%C4%B1+K%C3%BCr+Boylar%C4%B1n%C4%B1n+Yeradlar%C4%B1+%C3%9Czerinde+Bir+Ara%C5%9Ft%C4%B1rma+-+Mecit+Do%C4%9Fru

Ahmet GÖKBEL, “Kıpçaklar ve Kumanlar,” https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=364331

Ahmet GÖKBEL, “Kıpçaklarda Sosyo-Kültürel ve Dinî Yapı,” https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=364828

Ahmed NİYAZOV “XIX. Asır Kafkasya Medreselerine Genel Bir Bakış -Car-Balaken Örneği,”http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/ilahiyatdergisi_60277.pdf

Yunus ZEYREK, “Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri,”http://www.ahiska.org.tr/kitap_muhteviyat/ahiska%20bolgesi%20ve%20ahiska%20turkleri.pdf

Yunus ZEYREK, “Dede Korkut Kitabı,” https://www.otuken.com.tr/u/otuken/docs/d/e/dedekorkut-1448535253.pdf

SERBEST-DEMİRCİ, “Kars ve Çevresinde Rus Yönetimi,” http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/SERBEST-B%C3%BCrkan-DEM%C4%B0RC%C4%B0-N.-Sava%C5%9F-KARS-VE-%C3%87EVRES%C4%B0NDE-RUS-Y%C3%96NET%C4%B0M%C4%B0-KARSKAYA-OBLAST-1878-1917.pdf

KAHRAMAN – İBRAHİMOV, “Kafkaslar’dan Sürgün Bir Toplumun Bitmeyen Göçü: Çanakkale’de Ahıska Türkleri,” http://cografya.ege.edu.tr/22_2_kahraman.pdf

SAKALLI – ÖZCAN “Amerika’da Yaşayan Ahıska Türklerinin Evlenme Âdetleri Üzerine,”http://www.millifolklor.com/tr/sayfalar/109/20.pdf

“Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) İle İlgili Bir Kısım Eserler,” https://yadi.sk/d/tHUsId4mfvwgD

“44 Ciltte Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,” https://yadi.sk/d/ob_MjwEmniiBP

Serpil ERSÖZ, “Ahıska’da İki Büyük Ağız Grubu: Terekeme ve Yerli Türk Ağzı,”http://www.tekedergisi.com/Makaleler/932628620_7ers%C3%B6z%20ah%C4%B1ska%20t%C3%BCrkleri.pdf

Coşkun TOPAL, “Güney Kafkasya’da İstikrar ve Ahıskalıların Vatana Dönüş Sorunu,”http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1678151102_34topalcoskun.pdf

Rasim BAYRAKTAR, “Sovyetlerin Milliyetler Politikası ve Ahıskalı Türkler,”http://isamveri.org/pdfdrg/D00036/2012_35/2012_35_BAYRAKTARR.pdf

Rasim BAYRAKTAR, “Zorunlu Göçten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa,”http://www.ilafdergi.hitit.edu.tr/Makaleler/222158956_24.05.pdf

Cemile ŞAHİN “Rus Yayılmacılığına Bir Örnek: 1944 Kırım Türklerinin Sürgünü,”http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi39_pdf/2tarih_siyaset_uluslararasiiliskiler/sahin_cemile.pdf

Alper İPEK, “Sovyetler Birliği’nin Dağılması Karşısında Sovyet İnsanının Tepkisizliğinin Nedenleri,”http://www.kho.edu.tr/akademik/enstitu/savben_dergi/141/5.pdf

İkram ÇINAR, “Küreselleşme, Eğitim ve Gelecek,” http://www.keg.aku.edu.tr/arsiv/c2s1/c2s1m2.pdf

Erdinç DEMİRAY, “Anavatanlarından Sekiz Ülkeye Dağıtılmış Bir Halk: Ahıska Türkleri,”http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1522246473_49Demiray%20Erdin%C3%A7_S-877-885.pdf

Burhan ÖZKOŞAR, “Ahıska Türkleri ve Vatana Dönüş Mücadelesi,”http://www.bilgelerzirvesi.org/bildiri/stk/3.pdf

Muharrem YILDIZ, “Kafkasya’da Yaşayan Türklerin Dini Hakkında Sosyo Kültürel Bir Araştırma (Dünden Bugüne Kafkasya,”) http://www.farukarslan.com/wp-content/uploads/2011/11/Kafkasya.pdf

Hatem TÜRK, “Salkım Söğütlerin Gölgesinde Romanının Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi,”http://www.turkiyatjournal.com/Makaleler/1054692763_8.pdf

Suat KOLUKIRIK, “Sürgün, Toplumsal Hafıza ve Kültürel Göç: ABD’deki Ahıska Türkleri Üzerine Bir Araştırma,” http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423873068.pdf

Nergis BIRAY, “Sürgünden Honaz’a Ahıska Türkleri,”http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/nergis_biray_ahiska_turkleri.pdf

“Ahıska Tarihiyle İlgili Genel (Kitap, Makale, Tebliğ ve Tezler ) Arşiv,”http://www.ahiskalilar.org/ahiskaarsivi/

Ramazan ŞEŞEN, “İbni Fazlan Seyahatnamesi,” https://yadi.sk/i/LPcxPQEmkQtM2

Ebulgazi Bahadır HAN, “Şecere-i Terakime tercümesi,” https://yadi.sk/i/sXaHGQunqGwCN

Mustafa EKİNCİKLİ, “Türk Ortodoksları,” http://www.slideshare.net/ihramcizade/trk-ortadokslari

“21 Ciltte Türkler Ansiklopedisi,” https://archive.org/details/TurklerAnsiklopedisi

“Kuzey Kıpçak Türkçesi”nin en önemli eserlerinden “Codex Cumanicus,”https://yadi.sk/i/Am7Uor3aqrvvy

U. A. Evstigneev, “Кыпчаки: Этнос И Его Имя,” http://cyberleninka.ru/article/n/kypchaki-etnos-i-ego-imya

A. Timur BİLGİÇ, “Tarih Terimleri Sözlüğü,” https://yadi.sk/i/8fDcjYlJpik67

Ekrem Hakkı AYVERDİ, “Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri-1ve 2,” https://yadi.sk/i/HCDlbWSQk9z3R

Ekrem Hakkı AYVERDİ, “Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri-3,” https://yadi.sk/i/-gDVEor_k9z4k

Ekrem Hakkı AYVERDİ, “Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri-4,” https://yadi.sk/i/w4s-n62ck9z2e

Halil İNALCIK, “Tarihe Düşülen Notlar,” https://yadi.sk/i/5RrQed5omBZjh

Halil İNALCIK, “Rönesans Avrupası,” https://yadi.sk/i/J3hIs2g6pzSm4

Talat TEKİN, “Orhon Türkçesi Grameri,” https://yadi.sk/i/0rQU5NbXochae

“Yazma Eser Arşivi ve Gazeteler,” https://yadi.sk/d/IsanIZE6r8nSe

Doğan CÜCELOĞLU, “Başarıya Götüren Aile,” https://yadi.sk/i/kXXD80Ibr5xU9

Descartes, Felsefenin İlkeleri,” https://yadi.sk/i/JY4U20m4qhzKo

Jack GOODY, “Tarih Hırsızlığı,” https://yadi.sk/i/gBD9iF5xqrDMa

Ahmet CEVİZCİ, “Felsefe Sözlüğü,” https://yadi.sk/i/7j8M2G47qv57c

el Muhasibi, “er-Ri’aye Kalb Hayatı,” https://yadi.sk/i/9CeQSKwAqwE8i

Sivas Sempozyumu 2010, “Çeşitli Yönleriyle Kerbela 1-2-3.Cilt,” https://yadi.sk/i/QtB78ZJxoPb56

İbn-i Haldun, “Mukaddime1-2-3.Cilt,” https://yadi.sk/d/9cKSa6SUqt9ja

“Kuantum, Fizik ve Evren,” https://yadi.sk/d/l-cGSPo0kJJG5

“İstanbul Ansiklopedisi,” https://yadi.sk/d/IpRr8Iz7qzy2H

“Qardaş Köməyi (Kardeş Yardımı [Orijinal Metin ve Latınize]),”http://www.ebooks.az/book_53pzDgJB.html

Betül ASLAN, “I. Dünya Savaşı Esnasında “Azerbaycan Türkleri”nin “Anadolu Türkleri”ne “Kardaş Komeği (Yardımı)” ve Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi,”http://www.ebooks.az/book_zmTyYFwb.html

“Sanat, Sanat Felsefesi, Modern Sanat, Estetik ve Postmodernizm,”https://yadi.sk/d/FWWNimowqpePk

Osman BAKAR, “İslâm Düşüncesinde İlimlerin Tasnifi,” https://yadi.sk/i/1liMrhCoqaJDv

“Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri,” https://yadi.sk/d/-ddbor5pkqtSH

“Cemil Meriç Eserleri,” https://yadi.sk/d/4a-dSaVqcciW7

“Arapça Hikâye Kitapları,” https://yadi.sk/d/LnKorDwTjy7yM

Mehmet Akif ERSOY, “Safahat,” https://yadi.sk/i/v46wIB04r4yXL

Süleyman ÇELEBİ, “Mevlid,” https://yadi.sk/i/Dr7xXMSar6VQu

Mehmet BAYRAK , “Alevilik ve Kürtler,” https://yadi.sk/i/hcL1_vP9qwR2N

Milel ve Nihal Dergisi, “Yahuda İncili,” https://yadi.sk/i/eLOu2RkipzE5c

İmam MALİK , “Muvatta-3,” https://yadi.sk/i/_MQ1YX0Qr9iGg

“Sesli Eserler,” https://yadi.sk/d/wR5fWtFaPgSya

“Sözlükler, Dil ve Türkçe,” https://yadi.sk/d/fYR-QZWFgdCy5

“Osmanlı Tarihiyle İlgili Kitap Arşivi,” https://yadi.sk/d/Npxb_54PjeBq4

“Radyo Tiyatrosu (Sesli Bilgi ve Belgeler),” https://yadi.sk/d/Q87wuwJwM9A5Z

“Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri,”https://yadi.sk/d/d02vQC4jqtD6N/%C3%96mer%20Nasuhi%20Bilmen%20Tefsiri

“Türk, Tarih ve Mitoloji Kitapları,” https://yadi.sk/d/EXDha_f5gp9Pj

Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd et-Taberî, “Milletler ve Hükümdarlar Tarihi,”https://yadi.sk/d/EoEKXLDPqbUsm

“Türk Tarih Kurumu”nun Yayın Organı ‘BELLETEN’ Dergisinin Tüm Sayıları”,https://yadi.sk/d/ZaLB6N6IkLu7U

Ramin SADIGOV, “Rusya Kurucu Meclisi: Tarihi Gelişimi ve Bolşevikler Tarafından Feshi,”http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi43_pdf/2tarih_siyaset_uluslararasiiliskiler/sadikov_ramin.pdf

Ramin SADIGOV, “Şubat Devriminden Sonra Rusya’da İktidar Mücadelesi: Ekim Devrimi’ne Giden Yol,” http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/1575/17090.pdf

Ramin SADIGOV, “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin İlk İstanbul Sefiri Yusuf Vezir Çemenzeminli’nin Fransa’daki Muhaceret Yılları,” http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/1956/20489.pdf

Asif HACILI, “Ahıska Türkleri: Vatan Bilgisi,” http://www.ebooks.az/book_uM34Ub0g.html

Roland BRETON, “Dünya Dilleri Atlası,” https://yadi.sk/i/LO-OMRB4qVxG4

Hilmi Ziya ÜLKEN, “Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi,” https://yadi.sk/i/TqIizWOEqaris

İbn Kayyım El-CEVZİYYE , “Zadul-Mead (6 Cilt ),” https://yadi.sk/d/wle2i68TqcsLq

Ebu’l-Hasen el-EŞ’ARÎ, “İlk Dönem İslam Mezhepleri,” https://yadi.sk/i/2gvKKIQXqaJNE

“Diyanet İslâm Ansiklopedisi’nde Osmanlı Padişahları (Kronolojik Sıraya Göre),”https://yadi.sk/i/K_XHbfr3qdXy3

Fuat KÖPRÜLÜ, “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar,” https://yadi.sk/d/5s7vX-RWqepXM

Zeynep Aksel WİLHELM, “Adım Adım Sağlık,” https://yadi.sk/i/afVDqReyqUrwH

Kemal BEYDİLLİ, “Bir Yeniçerinin Hatıratı,” https://yadi.sk/i/V4AxNqvbqUjPq

“Eleştirel Pedagoji Dergisi,” https://yadi.sk/d/3gH3C_MLqWsk7

“Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi 13 ciltte,”https://yadi.sk/d/CYytoPp7qigJc

Ian MORRİS, “Dünyaya Neden Batı Hükmediyor,” https://yadi.sk/i/G9QXOT-iphJYe

Zeki Velidi TOGAN, “Sovyetlerin Türkistanda Tatbik Ettikleri Siyasetin Son Safhaları,”https://yadi.sk/i/QAtINC5vqSzZn

Erdal İLTER, “Ermeni Meselesi ve İngiltere’nin Rolü,”http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1152/13545.pdf

Hasan Basri ÇANTAY, “Âkifname (Mehmed Âkif),” https://yadi.sk/i/iWwbuv0hpnSNH

Abdullah EKİNCİ, “Ortadoğu’da Marjinal Bir Hareket: KARMATÎLER,”https://yadi.sk/i/BKDDTtppjmNLm

W. Montgomary WATT, “Müslüman-Hıristiyan Diyaloğu,” https://yadi.sk/i/n3rtmXo2qQCUp

Doğan CÜCELOĞLU, “İnsan ve Davranışı,” https://yadi.sk/i/xq4Fm_-_qRcfZ

Erol GÜNGÖR, “20. Asrın Manası,” https://yadi.sk/i/S21S_GpMqNEpf

Erol GÜNGÖR, “Tarihte Türkler,” https://yadi.sk/i/gfxofHVfqMBjE

Şevket PAMUK, “Osmanlı İmparatorluğunda Paranın Tarihi,” https://yadi.sk/i/mIh8YSDHqNLPM

Cecil John EDMONDS, “Kürtler, Türkler ve Araplar,” https://yadi.sk/i/4nZDSIT2eZbD2

“Bir Kısım İslamî Eserler,” https://yadi.sk/d/sdQTmHRZnkGXo

“İslam Felsefesi’yle İlgili Bir Kısım Eserler,” https://yadi.sk/d/QoijpqFLkQz8U

“Ortadoğu’yla İlgili Bir Kısım Eserler,” https://yadi.sk/d/tvJQoLuggrML6

“Mustafa Kemal Atatürk’ün Bütün Eserleri,” https://yadi.sk/d/SXFADbfInuCVM

Edward H. CARR “Tarih Nedir,” https://yadi.sk/i/JWgBkPHYYVFy2

“İmam Gazali Eserleri,” https://yadi.sk/d/Gbm2LdHEptoeq

Gazali, “Felsefenin Temel İlkeleri,” https://yadi.sk/i/9paq2iYHe2CBS

İbn Battuta, “Seyahatname,” https://yadi.sk/i/55WDI8MbmmbDP

Ignace GOLDZİHER, “Klasik Arap Literatürü,” https://yadi.sk/i/zoTnzY9jg6QS9

N.V.YELİSEYEVA, “Yakın Çağlar Tarihi,” https://yadi.sk/i/u7y_NxB8qGzjQ

Vecdi AKYÜZ, “Arapçada Sayılar,”  https://yadi.sk/i/NSvxCCIrqGuhF

“Osmanlıca Matbu Eserler Arşivi,” http://www.tarihsinifi.com/9369/osmanl%C4%B1ca-matbu-eserler-ar%C5%9Fivi.html

Nigel WARBURTON, “Felsefenin Kısa Tarihi,” https://yadi.sk/i/SNCFbTk1mDsvV

“Türk Tarihinin Ana Hatları,” https://yadi.sk/i/AIxUTTJcq7mTn

Zeki Velidi TOGAN, “Umumi Türk Tarihine Giriş,” https://yadi.sk/i/2MIacSk1q7pve

“National Geographic Maps – 100 Yılın Haritaları (1888-1999),” https://yadi.sk/d/xET-WJLWgSycD

Muhammed İKBAL, “İslam’da Dini Düşüncenin Yeniden Doğuşu,” https://yadi.sk/i/5unbJIP_q37hD

“Bir Kısım Felsefi Eserler,” https://yadi.sk/d/bM_b6sAopzMqq

“Hadis-i Şerif ve Hadis-i Şerif Setleri,” https://yadi.sk/d/KFAvXey5kjyAu

Andreas TİETZE, “Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati-1,” https://yadi.sk/i/wrLOQ5KUpwEzL

Andreas TİETZE, “Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lügati-2,” https://yadi.sk/i/wpx42cuipwG6H

“Psikoloji İle İlgili Kitaplar-1,” https://yadi.sk/d/iA_X6SpqgZBGe

“Psikoloji İle İlgili Kitaplar-2,” https://yadi.sk/d/FFs10IpWh76G4

Mustafa TANRIVERDİ, “Rusya İmparatorluğu’nun Kafkasya’da Ermenileri İskân Politikası ve Türklerin Göçü,” http://haypedia.com/makale/Osmanl%C4%B1%20Tarihi/3fe930a7-9677-4033-ba0a-0dd71e18fe9b.pdf

Muallâ Uydu YÜCEL, “İgor Destanı,”http://www.ttk.gov.tr/templates/resimler/File/Makaleler/258/258_3/258_3.html

“12 Ciltte Evliya Çelebi (ö. 1095/1684 [?]) Seyahatnamesi,” https://yadi.sk/d/2JRMdSk3oqhJp

Ahmet ŞİMŞİRGİL; Ekrem Buğra EKİNCİ, “Ahmed Cevdet Paşa ve Mecelle,”https://yadi.sk/i/8Ph2ofOaitSYY

“Türkoloji İle İlgili Eserler,” https://yadi.sk/d/nYOJ4WVbkQDWF

“Dil Bilimi ve Türk Dili İlgili Kitaplar,” https://yadi.sk/d/PRzo6QNIoqd3o

“Yazma Eser Arşivi ve Matbuu Eserler,” https://yadi.sk/d/Eovma3rWosMyA

Yusuf Has HACİP, “Beş Ciltte Kutadgu Bilig,” https://yadi.sk/d/_He-L9CQmdFqk

“Selçuklu Devleti Tarihiyle İlgili Eserler,” https://yadi.sk/d/UkkmIOpckBTtg

Mehmet Akif ERSOY, “Kuran Meali,” https://yadi.sk/i/7KW5UrJGr3CfY

“Balkanlarda Osmanlı Vakıfları ve Eserleri,” https://yadi.sk/d/jXV0yS2JpzE5n

“Arapça ve Farsça Kaynaklar,” https://yadi.sk/d/gxMFvEOipyBrJ

“Özbekistan Milli Ansiklopedisi,” https://yadi.sk/d/_8r43fE7mdHP9

“Tatar Tarihi,” https://yadi.sk/d/JLx6xUiomdJUJ

 “Alevilikle İlgili Kitap ve Makaleler,” https://yadi.sk/d/PnDbq41vptoRf

“Mantıkla İlgili Kitap ve Makaleler,” https://yadi.sk/d/G5B7Ixckhoasf

“Doğu ve Batı Düşünce Dergisi,” https://yadi.sk/d/s6uTAuxQfUyfG

“Kamus-i Türkî,” https://yadi.sk/i/2QevePmjr6u5a

Kazım YETİŞ, “Semiha Ayverdi Hayatı ve Eserleri,” https://yadi.sk/d/YOkMh1vzqcZTb

Aydın SAYILI, “Beyruniye Armağan,” https://yadi.sk/i/Ky1l3tNXrGUfE

George MAKDİSİ, “İslam’ın Klasik Çağında ve Hıristiyan Batı’da, Beşeri Bilimler,”https://yadi.sk/i/0KKLp47zqfdVs

Reşîdü’d-dîn FAZLULLAH, “Selçuklu Devleti,” https://yadi.sk/i/zsiQpoabkWkow

İbn RÜŞD, “Din-Felsefe Tartışması,” https://yadi.sk/i/Ye5dunNLptq3p

Isaac NEWTON, “Doğal Felsefenin Matematiksel İlkeleri,” https://yadi.sk/i/Mr9p7Ig7q5YME

Davut OKÇU, “İslam’dan Ayrılan Cereyanlar Yezidilik ve Yezidiler,” https://yadi.sk/i/ODC3PpU8mrkhD

Iasha BEKADZE, “XVI. Yüzyıl Sonlarında Çıldır Eyâleti Posof Sancağı’nın Güney Nahiyesi,”http://www.dergikaradeniz.com/web/upload/icerik/28/8.pdf

Iasha BEKADZE, “XVI. Yüzyıl Sonu – XVII. Yüzyıl başlarında Çıldır, Nâm-ı Diğer Ahıska Eyâleti’nde Balıkçılık Sanayisi,” http://www.dergikaradeniz.com/web/upload/icerik/29/14.pdf

Iasha BEKADZE, “Gürcistân Vilâyeti Kanunnâmeleri’nin Değerlendirilmesi,”http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kdeniz/article/viewFile/5000130170/5000119225

Shota BEKADZE, “1595 Yılında Çıldır Eyaleti Ahıska Sancağı’nın Otskhe Nahiyesi,”http://www.turkishstudies.net/Makaleler/2053435295_06BekadzeShota-trh-81-98.pdf

Shota BEKADZE, XVI. Yüzyıl Sonlarında Çildir Eyâleti Kentleri’nin Sosyal Ve Ekonomik Durumu: Aspinza Örneği,” http://www.turkishstudies.net/Makaleler/488427263_06BekadzeShota-trh-77-95.pdf

Shota BEKADZE, XVI. Yüzyılda Raça Nahiyesi,”http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1464941344_20BekadzeShota-sos-403-418.pdf

Shota BEKADZE, XVI. Yüzyılda Çıldır Eyaleti Ahıska Sancağı’nın Ude Nahiyesi,”http://www.turkishstudies.net/Makaleler/994820377_11BekadzeShota-trh-187-205.pdf

“Farklı Konularla İlgili Makaleler,” https://www.tarihtarih.com/?Syf=39&search=K%C4%B1p%C3%A7ak

“Türk Dünyasıyla İlgili Farklı Makaleler,” https://www.tarihtarih.com/?pnum=9&pt=T%C3%BCrk+D%C3%BCnyas%C4%B1

Tarih ve Medeniyetle İlgili Farklı Makaleler,” https://www.tarihtarih.com/?pnum=36

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyyeyle İlgili Farklı Makaleler,” https://www.tarihtarih.com/?pnum=7&pt=Osmanl%C4%B1

“Farklı Konularla İlgili Kitap ve Makaleler-1,” https://yadi.sk/d/nPDH_pSRkb9NE

“Farklı Konularla İlgili Kitap ve Makaleler-2,” https://yadi.sk/d/4GjC9eMxdkXNT

“Farklı Konularla İlgili Kitap ve Makaleler-3,” https://yadi.sk/d/jeTDHIbMofMRB

“Farklı Konularla İlgili Kitap ve Makaleler-4,” https://yadi.sk/d/annrYLiiZDLrP

“Farklı Konularla İlgili Kitap ve Makaleler-5,” https://yadi.sk/d/hcisTqS8kRpxZ

“Farklı Konularla İlgili Kitap ve Makaleler-6,” https://yadi.sk/d/WVCC1xGTnnvHb

“Farklı Konularla İlgili Kitap ve Makaleler-7,” https://yadi.sk/d/ZB9BdFC2o3aMG

“Farklı Konularla İlgili Kitap ve Makaleler-8,” https://yadi.sk/d/bE7RypnQme4EF

“Farklı Konularla İlgili Kitap ve Makaleler-9,” https://yadi.sk/d/eIbeip9fkFQnX

“Farklı Konularla İlgili Kitap ve Makaleler-10,” https://yadi.sk/d/JyiQQkfneAn7n

“Farklı Konularla İlgili Sesli Eserler,” https://yadi.sk/d/wR5fWtFaPgSya

YENİ EKLENENLER…

 “Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Özel Arşivi,” https://yadi.sk/d/giwCMWlmhFnvo

Ferit DEVELLİOĞLU, “Osmanlıca Türkçe Lügat,” https://yadi.sk/i/CgMVwQzVngcqg

Gordon MARSHALL, “Sosyoloji Sözlüğü,” https://yadi.sk/i/c8uI0LaxrN3Ds

Fuad KÖPRÜLÜ, “Osmanlı Devletinin Kuruluşu,” https://yadi.sk/i/qe_pTOhIrPnNY

Fuat KÖPRÜLÜ, “Türk Edebiyatı Tarihi,”  https://yadi.sk/d/hPX8x7l0rKDTA

“Doc” ve “Word” Formatında “Tarih Detaylı Konu Anlatım Dokümanları,”http://www.guncelkpssbilgi.com/tarih-detayli-konu-anlatim-dokumanlari/

Osman TURAN, “Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti,” https://yadi.sk/d/Fcu5C35CrQBDz

“Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları,” https://yadi.sk/d/fPTgXA6vrF3so

“Tarihi Haritalar,” http://humus.livejournal.com/4911254.html

“Yabancı Yazarların Romanları,” https://yadi.sk/d/y6PhUEw8gVmeP

“Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih,” https://yadi.sk/d/CYytoPp7qigJc

“Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi,” https://yadi.sk/d/SrhytQz_qzm2w

“Reşit Rahmeti Arat Hoca makaleleri,” https://yadi.sk/d/JYJaQUVmrR5pD

Hüseyin Namık ORKUN, “Türk Sözünün Aslı,” https://yadi.sk/i/E5lYrhjsrQZEJ

Ayrıca farklı konularla ilgili kitaplar “Tarih Portalı” (http://history.az/Kitabxana/Kitablar/) ve“Prezident (Cumhurbaşkanı) Kütüphanesi” (http://www.ebooks.az/category_history.html) sayfasından, “Lisans Üstü Tezler” “YÖK Ulusal Tez Merkezi”nden (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/), makaleler ise “İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi) İlahiyat Makaleler Veri Tabanı”ndan (http://ktp.isam.org.tr/) “PDF” olarak temin edilebilir.


Etiketler:

habere yorum yapın

“Yüksek Lisans Yapanlar İçin Akademik Kitaplar ve Yayınlar PDF 2016” için 1 yorum

  1. Hasan Kayihan diyor ki:

    Katip Çelebi’nin Fezleke eserinin dijital nüshası var mı? Varsa http adresini verebilir misiniz?

Yorum yapın: